notvit

btc từ giờ đến hết tuần tăng nhẹ lại tuần sau giảm tiếp

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
mình đã đo thời gian và giá có thể lệt 1 2 cây nến , mng tham khảo
stop 150$ khi không đúng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.