tienminhnguyen

Liệu có thành sự thật

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Tôi nhận thấy khun D1 có sự phân kỳ, Liệu BTC có tăng trong tuần tới.
Kỳ vọng: vượt 26K

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.