ThanhThaoMC

28/05 BTC thực hiện bước sóng thứ 5 điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDS   None
BTC khó có thể đạt mức 9k5 hiện tại
Nó sẽ thực hiện bước sóng thứ 5 điều chỉnh
Và tiếp theo như nào thì chúng ta cùng chờ đợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.