A_Luan26

Nhận định Bitcoin : phá vỡ trêu

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
Cú False Break (ô elip) rồi quay lên.

Đợi chạm lên biên trên của hộp , xuất hiện setup sell (Bearish Engulfing ; Bearish Marubozu ; pinbar giảm giá) thì hãy sell. còn phá pên phía trên hộp Davas thì đứng ngoài và chờ cơ hội mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.