ZhongBenCong001

Bản thiết kế Fibonacci hai lớp đường 5 ngày của Bitcoin

BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Bản thiết kế Fibonacci hai lớp đường 5 ngày của Bitcoin Giá mục tiêu chính ngắn hạn là giá Fibonacci xanh và trắng bên dưới, và mục tiêu chính dài hạn là giá Fibonacci xanh và trắng ở trên. Cả tăng và giảm đều nằm trong đây. Chart. , đừng nhìn vào một hướng duy nhất mà hãy sử dụng giá đường màu xanh lá cây và đường màu trắng tùy theo các điều kiện thị trường khác nhau.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.