BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Đường đứt nét song song của kênh bitcoin btc dưới mục tiêu ngắn hạn Đường liền nét phía trên mục tiêu dài hạn.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.