MonMon00

Tích luỹ mô hình tam giác

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
Giá và động lượng đang tích luỹ trong mô hình tam giác. Dự đoán là sẽ phá xuống cạnh dưới để test lại hỗ trợ cứng vùng $29.xxx trước khi vào kỳ uptrend lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.