trinhnamphong

BTC/USDT

Giá lên
trinhnamphong Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Biểu đồ nến H1 . với mô hình cái nêm tăng giá ngắn hạn . BTC vượt qua được mũi tên sẽ tăng giá ngắn hạn
Mới thử tập phân tích k biết có chuẩn k
Bình luận:
k vượt qua được mũi tên thì giảm tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.