Trongvinh-FA25

BTC/USD - Cập nhật sóng Elliott đầu tuần

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Có 2 kịch bản sóng Elliott đáng chú ý:
- Sóng hồi phục abc và sóng đẩy nhỏ 12345, hiện tại đã chuyển động xong sóng 1/a với sóng đẩy 5 sóng (sóng hiệu chỉnh có thể là sóng Zigzag abc)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.