BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
XH chính: tăng
MACD có pk và nằm dưới 0 => ủng hộ xh giảm, tuy nhiên khung 15p có pk tăng
ADX phe bán đang chiếm ưu thế
KB chờ SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.