Phamdong1969

Bitcoin trên đồ thị 4h xuất hiện những tín hiệu phục hồi.

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
trên đồ thị BTC4h đã cho vài dấu hiệu phục hồi,
MAVD đã cắt lên lần thứ 2 từ dưới lên.
Có 1 cây nến 4h đóng cửa trên đường trend giảm ngắn hạn
Hy vọng giá có thể phục hồi lên vùng 3350$ và 3640$
Về hướng xuống BTC được hỗ trợ tại 3156$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.