tunght1991

Vị thế long btc

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc có thể mở vị thế long tại đây. Theo dõi mức giá đã tới vùng hỗ trợ 40k và mốc tròn số chúng ta có thể buy tại giá ở đây
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.