Ninh-Do

BTC target ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC dự đoán SW hoàn thành sóng hiệu chỉnh trước khi tăng giá
Dừng lỗ: 3930
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.