TuanNguyen12

BTC TRONG NGẮN HẠN

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Như vậy BTC đã đi trong kênh xu hướng giảm khá rõ ràng, thời gian sắp tới BTC diễn biến khá khó lường và vẫn sideway trong thời điểm hiện tại. Có thể Buy dần từ 5300 - 5600 - 5800 tùy tín hiệu đảo chiều, tp 7k , sl 4k9 , R/R: 2:1, hoặc lựa chọn buy Btc nếu break thành công kênh xu hướng giảm ( buy trên 7200).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.