KRAKEN:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
khung 1h btc giong nhau rgfdhfdghfg thfghgfh ghgfh fgh ghgfh fgh fgh ghgfhfgh fgh gfhf ghfgh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.