leo_1452

Đường đi BTC sắp tới

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Quá tam ba bận, có lẽ cần xuống một lần nữa để lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.