A_Luan26

Bitcoin hôm nay kìm nén xuống để thoát lên tiếp

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Trên khung H4 Bitcoin nén xuống từ 64.000 xuống 62.000 ,đóng nến biên trên EMA21 để chuẩn bị cho cú break tiếp theo lên khỏi vùng kháng cự 64.000
(nếu đóng nến dưới EMA21 thì nên thận trọng)
Anh em chờ xem thị trường phản ứng ra sao

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.