A_Luan26

Nhận định Bitcoin : vẫn trò cũ

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Theo chủ quan của mình thì BTC đã xả 1 cú mạnh từ 63.000 xuống 60.000k lại bị bắt đáy kinh hoàng.

Mọi thứ đều sắp xếp theo trật tự theo đường xu hướng nén xuống chờ tích lũy đủ để phá lên khỏi 64.000

chủ đạo vẫn thiên về mua lên.(chờ tích lũy đủ nương lượng)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.