LeTrongHoaiNam

Bitcoin đã đi vào xu hướng tăng điểm trung hạn

Giá lên
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Sau một cú bật 200 giá vừa qua thì Bit đã confirm sức mạnh của mình để altcoin tiếp tục bay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.