2 trường hợp btc xảy ra theo hình trên tradingview
Btc có thể lên 60k để chỉnh về hoặc chỉnh về ngay tại thời điểm này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.