TonySatoshi

BTC ngắn hạn

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Giá đang hình hành mô hình vai-đầu-vai. Hiện tại đang hình thành đỉnh vai phải.
Xu hướng giảm xuống vùng 7k6 - 7k8. Nếu lủng vùng 7k6 thì sẽ về vùng 7k3.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.