Trade5Day

Test nhẹ rồi bung BTCUSDT

Giá lên
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Giá đang test tại vùng cản WK . Mục tiêu bung 10k test tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.