JD_Freedom

BTC: GÃY CẤU TRÚC TĂNG H4

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC gãy cấu trúc tăng trên H4.
Vùng tiếp theo có thể sẽ là 34k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.