- BTC đi trong biên độ 41xxx-45xxx
- Vượt 46xxx sẽ tiếp tục tăng lên 50xxx-55xxx
- Khi BTC Sideway thì ALT sẽ tiếp tục tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.