vinhphda

BTC - Prediction

Giá lên
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
BTC price prediction in wave 5 of this cycle is 74,200 USD/ BTC .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.