A_Luan26

Bitcoin hôm nay ,False break out

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Giả phá lên trên khung hộp Davas xong sẽ quay lại xuống dưới 56k , giao động từ 56k ~ 53k thôi.

anh em chưa nên vào kèo khi thị trường đang tích lũy mà chưa hề có cú hồi kéo ngược xuống 52~53k để mua lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.