any913107

PTKT giá BTC sẽ đi về đâu?

HTX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Xin chào lại là mình đây.
Giá BTC sẽ điều chỉnh KT một chút. Mình nghĩ giá sẽ được hỗ trợ mạnh ở vùng 40K
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.