qhai31058

Buy ngắn hạn của bitcoin

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mục tiêu mua ngắn hạn của bitcoin . Đặt mua tai 51k4 sl tai 50k4. Tp tại 58k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.