thehuy

BTC Long term - Kịch bản 3

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kịch bản 3: BTC đang ở cuối sóng 4 của chu kỳ tăng.

Phân tích: Sóng 3 vượt trội so với sóng 1 nên có thể xem sóng 3 là sóng mở rộng, sóng 4 hồi về vùng 29k trùng với sóng 4 con của sóng 3 (phù hợp lý thuyết). Sóng 4 có dạng Running Flat với điểm cuối sóng B cao hơn điểm khởi đầu sóng A và điểm cuối sóng C không vượt qua điểm cuối sóng A. Sóng running flat có cấu trúc 3-3-5 => BTC còn điều chỉnh thêm 1 nhịp sóng con nữa trước khi vào sóng 5.

Dự phóng: BTC về test 35k kết thúc sóng 4 và đi vào sóng 5, dự đoán dài bằng 0.618 sóng 3 ~71k5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.