Phamdong1969

BTC không hồi nổi

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nhận định trước của chúng tôi là Bitcoin hồi lên vùng 8600$ sau đó là vùng 9200$ đã không xảy ra.
Hiện tại sức mua rất yếu, nếu vùng 8000$ không thể giữ vững thì BTC sẽ rớt về vùng 7600$ và 7400$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.