hoanganhchu

Dự kiến giá BTC theo sóng đảy, Fibo và các mốc kháng cự

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dự kiến giá BTC theo sóng đảy, Fibo và các mốc kháng cự.
1. Sóng 1 phá trend giảm.
2. Xác định được đỉnh sóng 1. Dự kiến sóng 2 đồng pha hồi về 0.5 theo Fibo Retracement và ngưỡng hỗ trợ.
3. Sử dụng Fibo mở rộng và ngưỡng kháng cự mạnh gần nhất xác định đỉnh sóng 3.
4. Sóng 4 dự kiến sẽ đi ngang về 0.618 do sóng 2 về 0.5.
5. Sóng 5 thử thách ngưỡng kháng cự 56-58k.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.