TheMoon92

BTC về lại đỉnh 20K

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
BTC đã hoàn tất chu trình downtrend và đang bắt đầu vẽ lại đường Uptrend mới!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.