xep31909

Phân tích BTC quá khứ ngày luyện tập 02/10

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Phân tích BTC quá khứ ngày luyện tập 02/10

Công cụ: ppsignal + VP + Ichi
khung 1h
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.