BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá có thể đã hình thành sóng 3 và đang sang điều chỉnh về sóng 4 có thể chạm vùng hỗ trợ 8400 cũng là Fibo 0.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.