BTC đang lưỡng lự vùng fibo 50, liệu BTC sẽ đi lên vùng 50-51k hay quay lại vùng hỗ trợ 42-43k?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.