xep31909

Luyện tập BTC ngày 01/10

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Luyện tập BTC ngày 01 /10

Công cụ: Ichi, PPSignal và Volume Profile
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.