ZhongBenCong001

đầu và vai của thị trường tăng giá bitcoin

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đáy đầu và vai của thị trường tăng giá Bitcoin đã phá vỡ đáy đầu và vai, đồng thời lùi về mức hỗ trợ đường viền cổ của đáy đầu và vai, sau đó nó sẽ tăng lên đường xu hướng màu trắng phía trên.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.