LeTrongHoaiNam

Bitcoin vẫn đang trong xu hướng giảm trung hạn

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Theo view của mình, đây lànhịp hồi để cố chờ đợi ETF thôi, trước sau gì nó cũng sẽ sâp rất là mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.