BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
bitcoin đang đi vào vùng tam giác hẹp. chúng ta chờ break out cạnh của tam giá trend line .
Khả btc break out cạnh trên thì giá mục tiêu 16000$ và ngược lại giá 8400$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.