Radar-crypto

CẬP NHẬT BTC 18-12-2021

BINANCEUS:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
ACE còn usdt thì chia vốn tại các điểm 44xxx-42xxx-38xxx-33xxx để canh sóng hồi 49xxx-53xxx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.