xuanhaimmoer

BTC/USDT - Phân tích Elliot

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Phân tích Elliot - Mục tiêu sóng
Áp dụng Fibonacci - tính mục tiêu
WMA49 ; WMA105 - vùng hồi
Bình luận:
Chiến lược cho BTC hiện tại


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.