BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sell Bitcoin Stoploss 57000
Take profit vùng 50000

Trading is just a GAME, always keep taking it EASY, you'll be the WINNER.
---DST---
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.