xep31909

Phân tích BTC quá khứ (ngày PT: 28/9)

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Phân tích BTC quá khứ (ngày PT: 28/9)

Em dùng PpSignal, MACD và Volume Profile để phân tích.
Khung 1h là khung chính.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.