SOT_Indie

BTC USDT 13/02/222

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dựa dự đoán trước đây của tôi về chu kỳ 23-25 ngày, có vẻ bây giờ là những ngày cuối cùng của chu kỳ hiện tại.
Kỳ vọng chu kỳ tiếp: Hoàn thành sóng D và tạo ra 1 sóng E về vùng 26-28k
Trường hợp ngược lại sẽ hình thành chu kỳ tăng mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.