BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
chờ Sell KC
TP tại HT MA100
SL tại KC MA100
SL 7% TP 17%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.