BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Short khi giá dưới 64. 47k hoặc short giá hiện tại.

Stop loss: 65.460
Target 1) 63631
Target 2) 63266
Target 3) 62736
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.