BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
1. Xác định HT FB- EMA
2. VL CỰC ĐẠI
3. Nến suy yếu thả trơn
4. Break trendline 32 độ
5. H4 EMA20 cắt 2EMA
=> Giá về HT kết hợp - bật lên TP1
=> Đúng kịch bản xử lý lệnh nuôi TP2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.