condonho1996cb

Lệnh 1 ( trade thử thách MFF) : SHORT BTC H4

condonho1996cb Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
- Xu hướng : Giảm

- chỉ báo : Bear Flag

- Tâm lý : Ổn

Kế hoạch : Canh sell khi phá vỡ mô hình Bear Flag
Bình luận: Vai đầu vai phía trên đỉnh, không có lý do từ chối lệnh này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.