BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
giá đang đi giữa 2 key level, nên ko trade, đứng ngoài đợi phản ứng với 2 vùng
có 2 plan kỳ vọng khi giá phản ứng với 2 vùng key level 1 và 2 như trong hình:
Plan 1: giá phá lên trên vùng 1 và tiếp tục đi lên 60k
Plan 2: giá phá xuống vùng 2 và đi xuống 30k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.