BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
- Downtrend
- Giá break EMA => ko Sell market
- Chờ sell tại VP - Fibo sóng giảm gần nhất
- TP theo fibo
- SL theo đỉnh nến đỏ
=> 2EMA có chiều hướng cắt (theo dõi)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.